Peridroma (1)

 

Anicla (2)

 

Hemieuxoa (1)

 
 

Actebia (2)

 
 
 

Richia (1)

 
 
 

Euxoa (123)

 

Feltia (5)

 

Agrotis (11)

 
 

Diarsia (5)

 

Cerastis (3)

 
 
 

Rhyacia (1)

 

Chersotis (1)

 

Noctua (2)

 
 

Spaelotis (5)

 

Eurois (3)

 
 
 
 
 

Xestia (28)

 
 
 

Agnorisma (1)

 
 
 
 
 
 

Abagrotis (27)

 

Pronoctua (4)